Monday, 30 August 2010

சர்வதேச ஓட்டுநர் உரிமம் (International Driving Licence) பெறுவது எப்ப‍டி?


டிரைவிங் லைசன்ஸ் தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களை வாசகர்களுக்கு விளக்கிய சென்னை-மேற்கு வட்டார ப் போக்குவரத்து அதிகாரி இன்னும் பல உபயோகமா ன தகவல்களையும் கூறி னார். அவற்றின் தொகுப்பு …
இங்கே வழங்கப்பட்ட ஓட் டுநர் உரிமத்தை வைத்துக் கொண்டு, ஒருவர் அமெரிக்கா சென்றா ல் அங்கே அவர் வாகனம் ஓட்ட முடியுமா?
இந்தியாவிலிருந்து, அமெரிக்காவுக்கோ அல்லது வேறு நாடுகளுக்கோ செல்பவர்கள், அங்கே சென்றவுடனே வாகனம் ஓட் ட வேண்டிய அவசியம் ஏற் படலாம். அந்த நாட்டில் டிரை விங் லைசென் ஸுக்கு விண் ணப்பித்து, அது கிடைக்கும் வரை காத்திருக்க முடி யாத சூழ்நிலையில், இங்கே இருந் து செல்லும்போதே இன்டர் நேஷனல் டிரைவிங் லைசெ ன்ஸ் பர்மிட் வாங்கிக்கொண்டு செல்லலாம். இந்தியாவுக்கும் மற்ற உலக நாடுகளுக்கும் இடையிலான ஒப்பந்த த்தின்படி, அந்த டிரை விங் பர்மிட், அந்த நாட்டில் ஓராண்டு காலத் துக்குச் செல்லுபடி யாகும்.
சர்வதேச வாகனம் ஓட்டுநர் உரிமையை வாங்குவது எப்படி?
ஒருவர் நிரந்தர டிரைவிங் லைசென்ஸ் வைத்திருந்தால் மட்டுமே,இன்டர்நேஷனல் டிரைவிங் பர்மிட் லைசென்ஸுக்கு விண் ணப்பிக்க முடியும். அதற்கு ரிய 4ஏ விண்ணப்பத்தைப் பூர் த்தி செய்து, அதனுடன் டிரை விங் லைசென்ஸ், பாஸ்போ ர்ட், விண்ணப்பதாரர் எந்த நா ட்டுக்குச் செல்கிறாரோ அதற் குரிய விசா, பயண டிக்கெட் பிரதி, மருத்துவச் சான்றிதழ், மூன்று பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட் டோக்கள் ஆகியவற்றை இணை த்து ஆயிரம் ரூபாய் கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்க வேண்டு ம். விண்ணப்பித்த அன்றே, இன்டர்நேஷனல் லைசென்ஸ் வழங்கப் பட்டுவிடும்.
இரண்டு சக்கர வாகனம் ஓட்டுவத ற்கான லைசென்ஸ் வைத்திரு ந்து, கார் ஓட்டக் கற்றுக் கொண் டால், அவருக்கு இரண்டு வகை யான வாகனங்களையும் ஓட்ட தனி லைசென்ஸ் வழங்கப்படுமா ? இரண்டுக்குமாக சேர்த்து ஒரே லைசென்ஸ் வழங்கப்படுமா?
இரண்டு சக்கர வாகனம் ஓட்ட லைசென்ஸ் வைத்திருப்பவர். கார் ஓட்டுவதற்கு முதலில் பழகு நர் உரிமத்துக்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும். ஏற்கெனவே இரண்டு சக்கர வாகனத்துக்குண்டான லைசென்ஸ் இருப்பதால் சாலை விதிமுறைகள் குறித்த தேர்வு எழுதுவதில் விலக்கு அளிக்கப் படும். முப்பது நாட்களுக்கு கார் ஓட்டப் பழகியவுடன், விண்ண ப்பம் 8 ஐ பூர்த்தி செய்து விண் ணப்பிக்க வே ண்டும். வாகன ஆய்வாளர் முன்பாக நீங்கள் கா ரை ஓட்டிக் காட்ட, அவர் திரு ப்தி அடைந்தால், இரண்டு சக் கரம், நான்கு சக்கரம் என இர ண்டு வகை வாகனங்களை யும் ஓட்டுவதற்கு புதிதாக ஒரே லைசென்ஸ் வழங்கப்பட்டுவிடும்.
ஒருவருக்கு வழங்கப்பட்ட லைசென்ஸ் அதில் குறிப்பிடப்பட்டுள் ள தேதியில் காலாவதியாகிறபோது புதுப்பித்துக் கொள்ள என்னவழிமுறை பின்பற்ற வேண் டும்?
பொதுவாக, போக்குவரத்து அல்லாத வாகனங்களை ஓட் டுவதற்கு உரிமம் பெற விண் ணப்பிப்பவர்களுக்கு ஐம்பது வயது வரை செல்லத்தக்க ஓட்டுநர் உரிமங்கள் வழங்க ப்படும். அதன் பிறகு, அத னை நீட்டிக்க விரும்புபவர்கள், அதற்குரிய படிவம் 9 ஐ பூர்த்தி செய் து, உரிய கட்டணம் செலுத்தி, மருத்துவச் சான்றிதழுடன் விண்ண ப்பித்தால், அது பரிசீலிக்கப்பட்டு ஐந்தாண்டு காலத்துக்கு ஓட்டுநர் உரிமம் அனுமதிக்கப்படும். போக்குவரத்து வாகனங்கள் என்றால்மூன்று வருடங்களுக்கு ஒரு முறை புதுப்பிக்க வேண்டும்.
இப்போது இரு சக்கர வாக னமோ (பைக்) காரோ வாங்கு ம்போது 15 ஆண்டுகளுக்கு செ லுத்த வேண்டிய சாலை வரி யை ஒரே தடவை யில் ‘ஆயுள் கால வரி’ என்ற பெயரில் வசூ லித்து விடுகிறார்களே? இப்படி ஒரே தவணையில் செலுத்த வேண்டும் என்பது கட்டாயமா?
1998ஆம் ஆண்டிலிருந்து போக்குவரத்து அல்லாத பிரிவில் வரும் இரண்டு மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு ஆயுட்கால வரி யாக வசூலிப்பது நடைமு றையில் உள்ளது. வாகன உரிமையாளர் களுக்கும், அர சாங்கத்துக்கும் இது செளக ரியம்தானே? போக்குவர த்து வாகனங்களுக்கு காலாண்டு, அரையாண்டு, ஒரு ஆண்டு மற் றும் ஐந்தாண்டுகளுக்கு வரிப்படி சாலை வரி செலு த்த முடியும். (இன்னொரு வி ஷயம், வாகனம் வாங்குகிறபோது சாலை வரி என்ற பொதுவான பெயரில் செலுத்தும் தொகையில், வாகனங்க ளுக்காக செலுத்தப் படும் சாலை வரியைத் தவி ர, வாகன பதிவுக் கட்டணம், சாலை பாதுகாப்பு வரி, சே வைக் கட்டணம் என்று இன் னும் சில செலவுகள் அடக் கம்).
ஒருவர் கார் வாங்கும்போது ஆயுள் வரி செலுத்துகிறார். சில ஆண்டுகள் கழித்து, அவ ர் ஆந்திராவுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிவிடுகிறார். தனது காரை ஆந் திராவுக்குக் கொண்டு செல்லும்போது, அங்கே மறு படியும் சாலை வரி கட்ட வேண்டுமா?
ஆமாம். சாலை வரி என்பது அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு செலுத்தப்படும் வரி. எனவே, நீங்கள் உங்கள் வாகனத்தை ஒரு மாநிலத்திலிருந்து இன் னொரு மாநிலத்துக்கு எடுத் துக் கொண்டு செல்லும்போ து, அங்கே அதை மறுபடியும் ரெஜிஸ்டிரேஷன் செய்யும் பட்சத்தில், அப்படிச் செய்துவிட்டு, அத ற்குரிய ஆதாரங்களுடன் எங்களுக்கு விண்ணப்பித்து, மீதி வருட ங்களுக்குரிய வாகன வரியை நீங்கள் திரும்பிப் பெற வழி உண்டு.உதாரணமாக வாகனம் வாங் கிய ஐந்தாவது ஆண்டில் நீங்கள் தமிழ் நாட்டிலிருந்து வேறு மாநிலத்து க்கு வாகனத்தை எடுத்துக் கொண் டு சென்று மீண்டும் பதிவுசெய்தா ல், மீதி பத்து ஆண்டுகளுக்குரிய வாகன வரியை நீங்கள் ரீஃ பண்டு வாங்கிக் கொள்ள முடி யும்.
வாகனங்களுக்கு மாசுக் கட்டுப்பா ட்டுச் சான்றிதழ் ஏன் கட்டாயம் ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது?
இன்று காற்று மண்டலம் எந்த அளவுக்கு மாசுபட்டுப் போயிருக்கி றது என்பதையும், இதில் வாகனங்களிலிருந்து வெளிப்படும் புகைக்கு எந்த அளவுக்கு பங்கு இருக் கிறது என்பதையும், நான் சொ ல்லித் தெரிந்துகொள்ள வேண் டியதில்லை. இந்த நிலைமை இன்னமும் மோசமாகாமல் தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய கட மையும், பொறுப்பும் நம் அனைவருக்குமே உண்டு. அத னால்தான், அரசாங் கம் வாக னங்களி லிருந்து வெளிப்படும் புகை இன்ன அளவுக்கு அதிக மாக இருக்கக்கூடாது என்று கட்டுப்பாடு வைத்துள்ளது.
அதன்படி, வாகன உரிமையாள ர்கள் அனைவரும் தங்களுடை ய வாகனங்களை மாசுக் கட் டுப்பாட்டு பரிசோதனைக்குட்ப டுத்தி, சான்றிதழ் பெற்று அதை யும் வாகனம் ஓட்டுகிறபோது கையில் வைத்திருக்க வேண் டும். இந்தப் பரிசோதனையை, அரசாங்கத் தால் அங்கீகரிக்கப் பட்ட மாசுக் கட்டுப்பாட்டு பரி சேதனை மையங்களில் மட்டு மே செய்ய முடியும். இதற்கென அரசாங்கம் நிர்ணயித் திருக்கும் கட்டணம் செலுத்தி, பரிசோதனை செய்து, சான்றிதழ் பெற வேண் டியது சட்டப்படி கட்டாயமாகும். இந்தச் சான்றிதழ் களுக்கான ஆயுட் காலம் ஆறு மாதங்கள். மாசுக் கட்டு ப்பாடு சான்றி தழுடன், கூடவே ஒரு ஸ்டிக்கர் டோக்கனும் கொடுக்கப் படும். அந்த ஸ்டிக்கரை வாகனத்தி ல் ஒட்டி வைக்க வேண்டும். ஆறு மாதங்களுக்குப் பிறகு மீண்டும் மா சுக்கட்டுப்பாட்டு பரிசோதனை செ ய்து, சான்றி தழ் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். வாகனப் பரிசோதனை யின்போது, அதிகாரியிடம் மாசுக் கட்டுப்பாட்டு சான்றிதழைக் காட்ட வில்லையென்றால், வாகன த்தின் ரகத்துக்கு ஏற்ப அபராதம் வசூலி க்கப்படும்.

பொது மக்களின் வசதிக்காக ஓட்டுநர் பழகுனர் உரிமத்தை LLR (எல்எல்ஆர்)ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கும் திட்டத்தை போக்குவரத்துறை அறிமுகம் செய்துள்ளது. 


இதற்காக transport.nic.in என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.


அதில் சேவை என்ற பகுதியில் உள்ள முன் பதிவு என்ற பகுதியில் விண்ணப்பதாரர் பெயர், தந்தை பெயர், முகவரி, பிறந்த தேதி, அங்க அடையாளம், ரத்த வகை ஆகியவற்றை பதிவு செய்ய வேண்டும்.


பின்பு அதில் உள்ள எண்ணை குறித்துக் கொண்டு சம்பந்தப்பட்ட வட்டாரப் போக்குவரத்து அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று கட்டணத்தைச் செலுத்தி, கணினி மூலம் நடத்தப்படும் எல்.எல்.ஆர். தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் உடனடியாக ஓட்டுநர் பழகுனர் உரிமம் பெறலாம். 


இதன் சிறப்பு அம்சம் என்னவென்றால் மனுதாரர் தனக்கு விரும்பிய நாளையும் மற்றும் நேரத்தினையும் அவரே தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.

தொகுப்பு : மு.அஜ்மல் கான்.

Saturday, 28 August 2010

PREVENTIVE MAINTENANCE OF HVAC EQUIPMENTS.
NO
ACTIVITY
POTENTIAL HAZARDS
RISK RATING
PREVENTIVE MEASURES                     
RESIDUAL RISK
RESPONSIBLE PERSON
01
Prepare work area and material arrangement for the job.
·    Untrained crew
·    Equipment failure
·    Slips, Trips and Fall Hazards
      M
·         All personnel shall be undergone for Contractor Safety induction and required necessary training prior to enter revamping area
·         All employees shall be aware of the emergency evacuation plan and also shall be familiar that how to react in an emergency. Location of assembly point areas emergency number
·         Specific work permit shall be obtained prior to start the activity.
·         JSA shall be well communicated with all involved workers prior to start the task.
·         All workers shall wear appropriate P.P.E as per the recommendation by safety department.
·         TSA shall be at the jobsite with all required information.
·         Only skilled workers shall be allowed to perform the activity.
·         All access ways shall be properly identify and maintained in good condition.
·         Assigned permanent housekeeper to arrange the material before and after the job.
·         All tools shall be kept in approved storage area.
·         Barricade with appropriate signage shall be provided.
L
Task Supervisor/ PTWR
02
Visual and mechanical inspection of HVAC equipment.
·    Slip /Trip
·    Fall and falling hazards
·     hand injury
M
·         Task supervisor shall ensure conduct pre assessment and mitigation of the area before start the task.
·         Any work above 1.8 meters elevating platform shall be required to use full body harness with 100% Tie off.   
·         Full body harness and sufficient anchorage point to ensure the 100% tie off at all times. Un-inspected scaffold shall not be used.
·         Personnel shall wear proper appropriate PPE at the task.
·         Appropriate tools shall be used at the task and observe proper positioning.
·         Provision of suitable communication devices to Maintenance  crew such as bravo or radio.

L
Task Supervisor

03
Work at Height
·         Defective ladder
·         Slip, trip,
·         Fall from height
·         (Falling objects and Personnel)
M
·         Competent and qualified person do the task.
·         Competent supervision must oversee the task at all times.
·         Industrial “A” Type FRP Ladder shall be used for energized Substations. Any work above 1.8 meters elevating platform shall be required to use full body harness with 100% Tie off.   
·         Full body harness and sufficient anchorage point to ensure the 100% tie off at all times. Un-inspected scaffold shall not be used.
·         Appropriate scaffolding in accordance with client standards shall be provided and inspected by approved scaffolding inspector prior to use.
·         Scaffolding tagging shall be strictly implemented.
·         During climbing on ladders makes sure 3 point contact.                                                                               
·         Ladders shall be used with temporary works only .
·         Avoid simultaneous operations on different elevation on the same location
·         Task supervisor shall ensure all tools and equipment are suitable to the task.
·         Warning sign or barricade shall be installed from any energized area, panel and equipment prior from the start of work.
·         Task supervisor shall ensure housekeeping conducted prior and after the task.
·         Materials and tools shall be kept on designated storage area.
·         Temporary lighting shall be provided on the identified low illuminated location.
L
Task Supervisor

04
Maintenance, Trouble Shoot and Testing of HVAC Equipment s (Air Cooled Condensing Unit; Air Handling Unit;  Chemical Filter Unit ,Electric Duct Heater; Duct Humidifier;; Exhaust Fan; HCP Panel; Split A/c Unit; Fan Coil Unit and HVAC Equipment accessories using hand and
Power tools.


·         Hand injury
·         Damaged tools
·         Tripping hazards
·         Falling Hazards
·         Personnel Injury
·         Dust inhalation
·         Intense noise
·         Poor Illumination
·         Face injury
·         Fire hazards
·         Electric shock
·         Damaged cables
·         Physical injuries due to rotating component.

·         Fume, flame, fire
·         Cut, burn                               
·         Poor Housekeeping


       M


     
·         Before start the job the work permit shall be obtained and tools box talk shall be conducted by the supervisors to make sure that the safety message has been delivered to all workers.
·         Before commencing the job, a short meeting shall be held regarding the preparation of work area with Vendor Contractor and Contractor management shall arrange walk-through to identify the hazards that can be exposed while commence the testing activity.
·         Prior to start of HVAC Maintenance works precede all necessary lockout and Tag out procedure by Company.
·         All tools shall be color coded by the competent person and it shall be make sure that the tools are safe for use.
·         All power tools should be 110V and provided with GFCI, Power source shall be inspected by competent person, provided with grounding system and properly earthed.
·         All workers shall wear the hand gloves during cleaning of Air & Water filters.
·         The approved type of hand gloves shall be provided to prevent hand injury.
·         All workers involve in the activity shall wear approved type of dust mask during Air filter Cleaning.
·         The electric & Control cables shall be inspected by the competent A/C Technician to make sure that all cables are in good condition HVAC System..
·         Sufficient lighting shall be provided along the working area.
·         All HVAC equipment shall at all times be in good condition and proper inspection being conducted prior to testing the HVAC equipment.
·         The area safety officer shall monitor the working area during work activities.
·         Vendor, Competent and Qualified Person only shall perform the Maintenance & trouble Shooting and testing tasks.
·         HVAC Supervisor must oversee the task at all times.
·         All workers shall aware about TSA & JSA.
·         Before start the Maintenance, Trouble Shoot & testing of HVAC Equipment job, prior information shall be given to the Company safety.
·         Suitable communication equipment must be provided among testing crew.
·         Safety  clear glass shall be worn by the employees while working inside the A/C Plant Room.
·         Do not touch any existing electrical devices or push buttons.
·          Follow the instructions and suggestions of operation teams.
·         Prior to starting the HVAC Equipment Vendor or Competent person shall ensure that no leakage is found in the refrigerant piping system.
·         If find leak to arrest the leak by Brazing welding.
·         Fire watchman shall be standby with fire extinguisher at all the time during  hot work & until 30 minutes completion of work.

·         Vacuum testing shall be conducted if leakage is found in the refrigerant pipe system.
·         Always check Pressure and Add Refrigerant Gas to the HVAC system through Calibrated Manifold Pressure Gauge.
·         All devices (motorized fire damper, temperature sensors, pressure transmitters and Equipment Start/Stop & Status) from the HVAC Control Panel must be checked by competent person.
·         If replace the AHU or CFU motors of HVAC Equipment shall be conducted and performed for 4 hours at no load condition.
·         All combustible material shall be removed from inside the Control panel and Blower section of Air Handing Unit.
·         Obtained Company Standard must be followed and recorded during testing procedures.
·         HVAC Equipment Cleaning & Dry out filter will be within the HVAC Yards.
·         SSA shall adhered to client emergency response and reporting procedure.

M


      

Task Supervisor /PTWR 


05
Cleaning of AHU/CFU/FCU filters

Replacing of damage fan belt

Additional charging of refrigerant gas

Cleaning of condenser coilsElectrical troubleshooting for HVAC equipments
·         Hand injury
·         Personnel Injury
·         Fire hazards
·         Electric shock
·         Gas Charging

M

·         Before start the job the work permit shall be obtained and tool box talk shall be conducted by the supervisors to make sure that the safety message has been delivered to all workers
·         Vendor,  Competent and Qualified Person only shall perform the job
·         Prior to start of HVAC Maintenance works precede all necessary lockout and Tag out procedure by Company.
·         All tools shall be color coded by the competent person and it shall be make sure that the tools are safe for use.
·         All workers shall wear the hand gloves and dusk mask during cleaning of filters and condenser coils
·         All workers involve in the activity shall wear approved PPE.
·         If there is damage fan belt, equipment shall be lockout tag out, and continue by replacing by new fan belt.
·         Check the suction and discharge pressure of the refrigerant gas through ACCU pressure gauges. If it less than the range additional charging shall be done to the HVAC system through compound manifold pressure gauge and refrigerant cylinder.
Equipment shall be running to attain the desired pressure.

·         If equipment found not working due to electrical problems like burn out contactors, relays not working, tripping of units and HVAC controls malfunctioning damaged parts shall be replaced by competent person.

         M


      

Task Supervisor /PTWR 


06
END OF WORK
·    Poor housekeeping
·    Sharp scraps  
·    Ceiling openings
·    Open permits
L
·         All access ways shall be properly identify and maintained in good condition.
·         Task supervisor shall ensure housekeeping conducted prior and after the task.
·         Materials and tools shall be kept on designated storage area.
·         Regular housekeeping shall be conducted before, during and after the work.
·         All materials at working area shall be properly organize and access way shall be determine and free from any obstruction.
·         .If not required permit shall be closed.
L

Task Supervisor